Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Referat fra bestyrelsesmøde 29.04.15

2015-05-11 19:58
Referat fra mødet i bestyrelsen den 29. april 2015 kl 19:30 i rytterstuen:

Deltagere: Solvejg, Lisbeth, Annette og Hans Henrik

1. Siden sidst

Solvejg redegjorde for overvejelser om, at klubben bekoster et kursus for Jette, som deltog i behandlingen af dette punkt. Jette skal have afklaret hendes situation, hvorefter spørgsmålet kan tages op til ny drøftelse.

Solvejg oplyste, at der er behov for at rydde op på loftet i stuehuset. Klubben har en del papirer liggende der. Skal nok ordnes i forbindelse med en arbejdsdag.

Annette fremlagde en resultatopgørelse for årets 1. kvartal. Den udviser et plus på kr. 94.262.

2. Klubliv Danmark

Solvejg forklarede, at Klubliv Danmark er en ordning, som DRF er tilsluttet. Den går ud på, at klubbens medlemmer kan registrere deres dankort under ordningen. Når dankortet herefter bruges til at købe ind i bestemte forretninger, tilgår der klubben et beløb.

Solvejg bemyndigedes til at melde klubben til og sætte det nødvendige i værk for at få medlemmerne gjort opmærksomme på muligheden.

3. Opfølgning kreditorer

Offentliggøres ikke.

4. Pengeinstitutskifte

Vi oplever, at Sydbank ikke lægger nogen synderlig vægt på at have klubben som kunde. Solvejg bemyndiges derfor til at kontakte Broager Sparekasse med henblik på at flytte der til – hvis de vil have os, for penge skal vi ikke låne foreløbigt, bortset fra måske en mindre kredit.

5. Udvalgene - funktionsbeskrivelser

Der skal fokus på at få udvalgene til at virke. Det indebærer, at der nu skal laves nogle beskrivelser af de enkelte udvalgs opgaver, hvorefter de skal hjælpes i gang.

På næste bestyrelsesmøde vil fokus være på udarbejdelse af funktionsbeskrivelserne.


6. Slikautomaten

Ann Marie og Ole ønskede ikke at varetage opgaven med at drive forretningen med slik- og sodavandsautomaten. Over Terp vil derimod gerne tage opgaven. Ove skal gøres opmærksom på, at varerne skal købes i Danmark, at der skal føres regnskab over udgifter og indtægter, et regnskab han skal aflevere sammen med overskuddet til og efter nærmere aftale med Annette.

7. Facebookprofilen

Profilen er oprettet af Isabella, mens hun var medlem af bestyrelsen. I dag administrerer Britta Colmorn profilen.

Vi skal være bevidste om, at profilen tilhører klubben, og at den dermed er under bestyrelsens ansvarsområde.

Bestyrelsen bør holde øje med, hvad der foregår på profilen og i nødvendigt omfang udnytte muligheden for at administrere adgangen til profilen. F.eks. skal vi passe på, at medlemmerne ikke opfatter det, der kommunikeres om og eventuelt aftales, som pr. definition godkendt af bestyrelsen.

Enighed om at det er fint, at Britta har påtaget sig administrationsopgaven. Britta informeres derfor om det her anførte. Det sørger Hans Henrik for.

8. Stævnet afviklet lørdag den 25. april 2015

Solvejg orienterede om det passerede. Arrangørerne havde ikke været opmærksomme på, at det er med bestyrelsen aftaler om benyttelsen af de af klubben lejede faciliteter skal indgås. Noget lignende må ikke ske igen. Hvis bestyrelsen accepterer, at andre bruger hallen til stævner, skal der være aftaler om behørig betaling, om oprydning, om det tidsmæssige omfang, ligesom klubben skal have mulighed for at stå for salg af spise og drikke. Og naturligvis skal bestyrelsen have mulighed for at varsle medlemmerne, så de ikke kommer forgæves i hallen for at ride.

9. Retssagen mod Ulla Stolberg

Hans Henrik orienterede om sagens status. Sagen skal behandles i et retsmøde den 17. juni 2015, hvor den så forventes afgjort.

10. Medlemsmødet den 5. maj 2015

Medlemsmødet er primært indkaldt for at orientere om formålet med og årsagen til oprettelse af udvalgene. Det handler om at få voksne medlemmer gjort aktive, så de ikke ”trækker fra” i det offentlige tilskud. Men også fordi bestyrelsens medlemmer ikke vil udføre alle de opgaver, som er forbundet med at få klublivet til at virke. Det skal medlemmerne selv tage ansvaret for. Bestyrelsen hjælper med at definere opgaverne og sætte rammerne, så det er absolut overkommeligt for det enkelte medlem at deltage i et udvalg. På medlemsmødet er det vigtigt at gøre det klart, at medlemskab af et udvalg på ingen måde behøver at indebære mange og tidkrævende møder og opgaver. Det kan gå ud på at gennemføre et arrangement i løbet af et år – f.eks. et stævne, en sommerfest eller en julefrokost o.s.v.
På mødet må forventes spørgsmål til indførelsen af halvårskort. Der er behov for at forklare ordningen, dens baggrund og formål yderligere.

Kantineudvalget skulle gerne få et salg af kaffe og kage etableret.

11. Eventuelt

Solvejg redegjorde for hendes tanker omkring fremtidige investeringer. Der kan blive tale om igen at anskaffe ponyer. I så fald må der søges indgået aftaler med enkelte medlemmer om pasning og brug af dem. Der bliver også snart behov for at ofre penge på vedligeholdelse af bunden i ridehallen.

Annette gjorde opmærksom på, at vi ved seneste vedtægtsændring ikke burde have indført halvårs betaling for passive medlemmer. Det retter vi ved næste generalforsamling.

12. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til onsdag den 27. maj 2015 kl. 19:30 i rytterstuen.

Den 1. maj 2015

Hans Henrik
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk