Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Funktionsbeskrivelser udvalg

 

Opdateret april 2019

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR UDVALG 

Generelt for alle udvalg

Hvert enkelt udvalg skal udpege en tovholder, der referer/har kontakt til et af bestyrelsens medlemmer.
Der skal laves et referat, når udvalget har holdt møde, hvoraf det fremgår, hvad man har drøftet og besluttet. Mødereferater sendes i filformat til: mingramm@hotmail.dk, så de kan blive lagt på klubbens hjemmeside under de respektive udvalg. Gem også gerne i udvalgets Facebookgruppe.

Arrangementer offentliggøres på klubbens hjemmeside(send til mingramm@hotmail.dk), klubbens Facebookside og ved opslag på ”Mønterhøj”.
 
Når der afvikles arrangementer med udgifter og/eller indtægter, skal der straks udarbejdes et regnskab, der vedlagt dokumentation for udgifterne og indtægterne (kvitteringer o. lign.) sammen med overskuddet udleveres til klubbens kasserer
 
Efter alle arrangementer skal der ryddes op

 
Stævneudvalg (herunder cafeteria)

Stævneudvalget har til opgave at sørge for afvikling af mindst et årligt stævne samt ansvar for planlægningen og afviklingen. Udvalget indhenter tilsagn om hjælptil stævnetblandt klubbens øvrige medlemmer. Det er således udvalget, der beskriver og fordeler de enkelte opgaver blandt hjælperne og sørger for den nødvendige instruktionunder afviklingen af stævnet. Udvalget skal endvidere træffe beslutning om hvilke varer, der skal forhandles og sørge for indkøb af disse. Der må ikke sælges varer indkøbt i Tyskland. Hos Rema 1000 i Rugkobbelcentret er det muligt at levere varer i uåbnet emballage retur, hvorfor mest muligt købes der eller hvor tilsvarende aftale kan indgås.Stævneudvalget sørger for opdatering af klubbens rangliste, når stævneryttere indberetter resultater. Pokaler og sløjfer uddeles til generalforsamlingen.

Visionsudvalg

Visionsudvalget har til opgave at varetage medlemmernes interesser for ”Mønterhøj”s fremtid. Dvs. udarbejdelse af visioner/idéer, der kan danne ramme for udarbejdelse af planer til renovering, udbygning mm., som kan bibeholde at ”Mønterhøj” også er attraktiv på sigt. Der skal søges midler ved div. fonde, kommunen m.fl. Visionsudvalget skal være bredt repræsenteret, så der er bestyrelsesmedlemmer fra både klubben og hallen, undervisere, opstaldere og ikke-opstaldere. 


Juniorudvalg

Juniorudvalget arrangerer aktiviteter for klubbens juniormedlemmer, f.eks. rideture, filmaften i rytterstuen, tur til stævner eller andre arrangementer. Arrangementerne kan naturligt afvikles i samarbejde med et eller flere af de andre udvalg.


Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget har ansvaret for, at der årligt afvikles et passende antal aktiviteter for klubbens medlemmer. F.eks. kurser, julefrokost, medlemsaften i Horze.Udvalget bestemmer arten om omfanget af disse aktiviteter.

Layoutudvalget

Layoutudvalget sørger for løbende opdatering af Aabenraa Rideklubs hjemmeside samt Facebookside. Dvs. indlæggelse af referater fra bestyrelsesmøder, datoer for div. arrangementer, ændringer mm.

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget skaffer præmier til stævner. Der kan også være tale om sponsorgaver, der nedsætter udgiften til indkøb. Det kan f.eks. blomster, kaffe mm. til brug ved stævnerne.

Handyudvalget

Handyudvalget sørger for div. udbedringer/vedligeholdelse af klubbens materiel. Det kan f.eks. være i forhold til vandingsanlæg, vandtanke, bomvogn mm.

Ridestiudvalget

Ridestiudvalget har det overordnede formål, at forbedre ridestier omkring Mønterhøj. Der er tre delmål:
  • Få lavet en sti direkte fra Mønterhøj til Søst skov, så man ikke behøver ride langs asfaltvej
  • Få lavet en egentlig riderute forbi Mønterhøj, som kan brande/reklamere for både Aabenraa Rideklub og Aabenraa Kommune. Der er allerede kontakt til kommunen 
  • Få forbedret de nuværende stier
Beskrivelserne vil blive revideret løbende, når behov herfor påvises.

Bestyrelsen, d. 15. april 2019
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk